Hvor hurtigt kan man opføre et biogasanlæg


Nu er det jo ikke en hastighedskonkurrence, at opføre og etablere et biogasanlæg...

Men folkene bag Foersom Bioenergi ved Tarm har virkelig givet alt for at få etableret biogasproduktion i det vestjyske, så hurtig som muligt.
Samarbejdet mellem de lokale landmænd og Fremsyn som har projekteret og bygget biogasanlægget har været særdeles god og begge parter udtrykker tilfredshed.

Grunden til at det har været muligt at opføre biogasanlægget på cirka 8 måneder (100 dage var det meget ambitiøse mål) er netop, at den lokale opbakning har været markant og at Fremsyn har sat alle sejl til fra start til slut for at nå i mål.
En arkæologisk undersøgelse blev gennemført, men der var ikke grund til fuld udgravning, dog blev de fundne tidligere bosættelser optegnet og de fundne artifacter er nu i Vestjyske museers varetægt.
Så dette kan kun anledning til mindre forsinkelse.
Byggeprocessen startede i april og der kunne leveres gas til nettet i december.

- Vores ønske om et lokalt biogasanlæg har været længe undervejs, hvorfor det er en stor glæde for os landmænd, at det nu er lykkedes, siger formand for leverandørforeningen Harald Olesen.

- Fra starten har vi være fokuseret på, at et biogasanlæg skulle skabe værdi for alle og skulle kunne gavne fællesskabet for at vi ville være med. Med andre ord skal det også være en god forretning for landbruget, ikke kun for biogasanlægget, ellers giver det ikke mening for os landmænd, siger formanden.

Harald Olesen, formand for leverandørforeningen

I området er der mange aktive og produktive landbrug, hvorfor man allerede nu har råvarer til den nuværende biogasproduktion, men også til kommende udvidelser.
De lokale interessenter og råvareleverandører af husdyrgødning ligger i en radius af kun 8 kilometer fra biogasanlægget, hvilket er en kæmpe fordel, når man vil rørføre, således der kan transporteres husdyrgødning ind til anlægget og afgasset biomasse retur til leverandørerne.
Rørføringen til de omkringliggende landmænd reducerer transporttiden, de gener transport på vejene kan medføre og de generelle omkostninger ved transport af husdyrgødningen og den efterfølgende afgassede biomasse - restfibermasse.
Der er etableret rørføringer i syd og vest til hhv. to store svineproducenter og et kviehotel, Men der arbejdes også på rørføring mod nord og øst. 
I samme ombæring har man gravet en rå-gasledning til et nærliggende økologisk biogasanlæg, der er begrænset af deres eksisterende CHP gasmotorkapacitet.
Ved at rørføre kan man udnytte kapaciteten i Foersom Bioenergis opgraderingsanlæg, der med vilje er indkøbt overdimensioneret på grund af visioner om snarlige udvidelser, langt tidligere. Derudover kan det mindre biogasanlæg også udvide deres produktion, og derved servicere flere landbrug i deres område.

Den daglige ledelse under projektering og opbygningen har projektchef Dan Madsen, Byggechef Lars Nielsen Fremsyn og driftschef Bo Stensgård bosiddende ved Ølgod stået for.
Nu hvor anlægget er sat i drift, har Bo sammen med den nyansatte driftstekniker Dan Damgaard overtaget de daglige opgaver.

Det har været en intens byggeproces, hvor Fremsyns egne ingeniører og projektudviklingsfolk har projekteret anlægget i detaljer, således man kunne arbejde efter en plan for opførelsen.
Men som i alle byggerier støder der altid uforudsete elementer til, hvorfor planen er ændret og tilpasset ad hoc under byggefasen.

- Det har givet os utrolig gode erfaring med opførelse af et biogasanlæg, som vi nu kan tage med videre til vore engineering aktiviteter og eventuelt fremtidige projekter, siger Dan Madsen. 

- Når det er sagt vil jeg gerne takke de aktive landmænd for et godt samspil og modspil i hele fasen. Uden landmændenes krav og ønsker til biogasanlægget kunne vi jo ikke opføre et anlæg, der tilgodeser både deres og vores ønsker, siger Dan Madsen.

- Vi har hele tiden ønsket, at anlægget skal være fremtidssikret, så godt det er muligt, og således det giver værdi for alle parter, der indgår i samarbejdet, siger Dan Madsen.

Dan Madsen, byggechef og Lars Nielsen, projektchef


Lang opholdstid
Anlægget ligner på mange punkter de allerede etablerede biogasanlæg, men på få punkter adskiller Foersom Bioenergi sig.
Anlægget er etableret med høje reaktortanke ned stor volumen, således man i fremtiden giver mulighed for injektion med brint for metanisering i reaktorerne, men også således man kan opfylde kravet om lang opholdstid for optimal udrådning og ønsket om maksimal gasproduktion, af biomasser som halm og andre biomasser der kræver lang opholdstid.
Dette sker efter dialog og ud fra den forskning og de forsøg Århus Universitet ved Henrik Bjarne Møller har udført.

- Vi er oppe på 120 dages opholdstid for at sikre så god en udrådning som muligt og for at får en høj gasproduktion. Der er heri indlagt mulighed før øgning af biomasseindtaget uden at få en for kort opholdstid, siger Dan. 

Forventningen er dog en opholdstid på 65-70 dage, når anlægget er helt kørt ind med de optimale råvarer.

Ønsket er at minimere metantabet
Man ønsker også et minimere metantabet, hvorfor alle tanke er udstyret med overdækning også udleveringstankene, som også er forbundet til gassystemet. 

Rørføringen til de omkringliggende landmænd reducerer transporttiden (nabogenerne) og omkostningerne.

- I hverdagen ønsker vi også et godt forhold til naboerne, hvorfor planen er at invitere dem ind på anlægget, så de med selvsyn kan se og høre, hvorledes biogassen produceres og således vi kan tage deres eventuelle spørgsmål og indvendinger alvorligt. Det giver os jo også muligheden for at fortælle, at biogas er til gavn for hele samfundet i ønsket om en grøn omstilling, siger driftschef Bo Stensgård.

- Her spiller landbruget jo en væsentlig rolle, da vi kan omdanne husdyrgødning, organisk affald og andre restprodukter fra blandt andet industrien til forsyningssikker og bæredygtig grøn energi, siger han.

Tilfreds leverandørformand
Formanden for leverandørforeningen fremhæver også den leverandøraftale som er indgået.

- Vi har som landmænd hele tiden haft den opfattelse, at når vi afleverer vores husdyrgødning til biogasproduktion skulle det give værdi for os. Derfor er vi glade for at det er lykkedes at etablere en aftale med biogasanlægget som skaber merværdi for os som leverandører, men også kan sikre at biogasanlægget får gevinst ved samarbejdet, siger Harald Olesen.

- Jeg tror på, at vi ved at have en høj kendskabsgrad til hinanden, holde en god tone og være åbne og ærlige hele vejen før, under og nu her i driftsfasen er lykkedes ganske godt med den aftale, der er indgået, siger formanden på beskedent jysk.

Fakta om anlægget
  • Fremsyn har selv stået for projektering og planlægning af Foersom Bioenergi.
  • LH-Bio har været ekstern rådgiver på projektering og opførelse af biogasanlægget, ligesom man naturligvis har haft rådgivere på indhentning af tilladelser med videre.
  • Der bygges 2 primære reaktorer á 8000m3 og 1 afgasnings reaktor á 8000m3 med integreret gaslager á 4500m3.
  • Der påtænkes meget lang opholdstid, hvorfor der er indtænkt overkapacitet i reaktorvolumen også med henblik på ønsket om kommende udvidelser.
  • En nedsænket ”tankgård” etableres for at imødekomme et worst case scenarie ved udslip/uheld.
    Den bidrager også til at reducere anlæggets fremtoning i landskabet da de høje tanke sænkes ca. 2m ift. resten af anlægget.
  • Råvarer til produktionen er gylle, husdyrgødning, sene græsslæt, ukurante råvarer såsom græs, frøgræs, naturgræs, foderrester, ukurant korn og industriprodukter mm.


Store visioner, værdier og synergimuligheder
Visionen er at det skal være det bedste anlæg i verden til at producerer CO2 reduktioner. 
I daglig tale har det fået tilnavnet ”Test Center Vest”, da alle muligheder skal holdes åbne. Muligheder skal afsøges og de teknologier der skaber værdi skal implementeres.
Visionen er ligeledes at det skal være et anlæg man som landbrug har lyst til og er stolt af at være tilknyttet. 
Foersom Bioenergi arbejder meget tæt sammen med leverandørforeningen for at finde de løsninger der giver mening for begge parter og kigger allerede nu på separation idet man forventer tørstofindholdet vil være relativt højt i den udgående biomasse, da man kommer til at bruge en hel del dybstrøelse, halm o. lign. 
Som biogasanlæg skal man jo kunne levere en håndterbar og anvendelig gødning retur til sine leverandører. 
Termer som designergødning osv. er også noget der drøftes mellem de lokale landmænd og biogasanlægget. Det handler om at give landbruget gevinsten ved at biogasanlægget kan levere en balanceret nærringsstofsammensætning retur til afgrøderne på det enkelte landbrug. 

Fremtiden ser lys ud
Man startede med en bruttoliste på 7 leverandører der leverer til anlægget, men i dag er der 23 på venteliste, så kommende udvidelser er allerede på tegnebrættet. 
Forventet produktionskapacitet andrager i form af støtteberettiget produktion 6 mio. Nm3. 


Pyrolyse er også oplagt at kigge ind i, når man alligevel har et separationsstep og en fiberfraktion der skal gøres noget ved. 
Fiberfraktionen bør anses som en værdifuld fosforgødning og handles sådan på markedet. 
Det er ikke her et biogasanlæg skal have sin indtjening, men omkostningerne skal dækkes af prisskiltet. Pyrolyse vil give ophav til en direkte CO2 binding i jorden ved tilbageførelse til landbruget, og afregningen af dette kender man ikke endnu. 
Men her ligger der også en værdiskabelse man ikke har set den endelig udformning af endnu.

Hvor hurtigt kan man opføre et biogasanlæg
Fremsyn 19. september 2023
Del dette indlæg
Log ind for at efterlade en kommentar